Nákupný košík
Môj účet

Podmienky používania1. Všeobecné ustanovenie


Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu Filmovy.sk môžu uskutočňovať fyzické alebo právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
 

2. Postup pri objednávaní


Zákazník si môže prostredníctvom internetového obchodu Filmovy.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo KÚPIŤ.

Po objednaní tovaru stlačením tlačidla KÚPIŤ a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v internetovom obchode Filmovy.sk. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho internetový obchod Filmovy.sk vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu internetového obchodu Filmovy.sk a Prevádzkovateľ ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v internetovom obchode Filmovy.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná prostredníctvom internetového obchodu Filmovy.sk. Internetový obchod Filmovy.sk zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a Prevádzkovateľom internetového obchodu Filmovy.sk a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku.

Internetový obchod Filmovy.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie a pod.) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

Darčekové balenie
Zákazník si môže zakúpiť darčekové balenie tovaru. Cena je stanovená za darčekové balenie jedného kusu tovaru. V prípade, že zákazník požaduje darčekové balenie viac kusov tovaru, cena za darčekové balenie bude primerane navýšená.
 

3. Platobné podmienky


Ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Zákazník môže na úhradu objednávky použiť niektorú z priamych platieb, ktoré sú dostupné z jeho vytvorenej objednávky. Ide o platobné portály Tatrapay, Cardpay, SporoPay, VÚB ePlatby, Sberbank, Platba Online (Poštová banka), OTPpay a PayPal.

 
Platba platobnou kartou:
Platba platobou kartou

Zľavová karta

Zákazník si môže zakúpiť zľavovú kartu, ktorá oprávňuje zákazníka na kúpu tovaru na Filmovy.sk so zľavou vo výške 3% alebo 5% po dobu 12 mesiacov od jej zakúpenia. Zľava sa uplatňuje výhradne z ceny tovaru. Zľavu nie je možné uplatniť na dopravu, darčekové balenie a iné služby na Filmovy.sk. Uplatnenie zľavy zľavovou kartou nie je možné kumulovať s inými zľavami a akciami na Filmovy.sk. Zľavová karta je neprenosná na iný účet. Zľavová karta je určená výhradne pre fyzické osoby nepodnikateľov. Nie je možné uplatniť zľavovú kartu na objednávky od podnikateľských subjektov.

Platby na účet Prevádzkovateľa
IBAN: SK1911000000002928892658, SWIFT: TATRSKBX, Bankový ústav: Tatra Banka, a.s.
 

4. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru


Internetový obchod Filmovy.sk sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy s výnimkou tovaru, pri ktorom je zobrazená dlhšia dodacia lehota ako 30 kalendárnych dní. Kupujúci bezvýhradne akceptuje dodaciu lehotu uvedenú pri danom tovare.

Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, Prevádzkovateľ sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode Prevádzkovateľa a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľ sa zaväzuje do 14 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by mal zákaznik počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Prevádzkovateľ nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

Cena dopravy a služieb
Osobný odber / Platba vopred 0.99 €
SL pošta / Platba vopred (do 0,5 kg) 2.99 €
SL pošta / Dobierka (do 0,5 kg, max 60 EUR) 3.99 €
Kuriér / Platba vopred (do 1 kg) 3.99 €
Kuriér / Dobierka (do 1 kg, max. 60 EUR) 4.99 €
Kuriér / Platba vopred (do 2 kg) 4.99 €
Kuriér / Dobierka (do 2 kg, max. 60 EUR) 5.99 €
Kuriér / Platba vopred (do 3 kg) 5.99 €
Kuriér / Dobierka (do 3 kg, max. 60 EUR) 6.99 €
Kuriér / Platba vopred (nad 3 kg) 0.00 €
Darčekové balenie 1.99 € / ks

Tovar je možné na vyžiadanie doručiť aj do inej krajiny. Podmienkou je platba prevodom na náš účet. Doručenie v rámci Európy štandarnou poštovou službou je spoplatnené sumou 10 € resp. v závislosti od hmotnosti zásielky.

* Osobný odber je možný len na adrese a v rámci hodín uvedených v kontaktoch Filmovy.sk.
 

5. Storno objednávky


Storno objednávky zo strany zákazníka
Zákazník má právo stornovať objednávku e-mailom na adrese stornoXYXfilmovyYXYsk v prípade, že cena ešte nebola uhradená do 24 hodín od jej vytvorenia. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po 24 hodinách od objednania tovaru, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota podľa článku 5, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru, ktorý nemal označenie "tovar skladom" aj storno poplatok vo výške 100% z ceny objednávky. Pri stornovaní objednávky po prevzatí tovaru, zákazník postupuje podľa článku 7.

Storno objednávky zo strany Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch ak:
nie je možné z technických príčino tovar dodať v požadovanej lehote, či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Prevádzkovateľ bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode Prevádzkovateľa a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
 

6. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy


Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si prostredníctvom internetového obchodu Filmovy.sk kúpil audiovizuálne dielo, zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam umeleckého výkonu alebo multimediálne dielo (napr. počítačovú hru)
- t. j. nahraté médium, ktoré už rozbalil.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne e-mailom na adrese odstupenieXYXfilmovyYXYsk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar Prevádzkovateľovi spôsobom vopred dohodnutým s Prevádzkovateľom, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom, štítkami, visačkami a pod. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
 

7. Reklamačné podmienky


Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. V prípade doručenia tovaru kuriérskou službou resp. slovenskou poštou, je zákazník povinný pri prevzatí tovaru za prítomnosti kuriéra resp. pracovníka slovenskej pošty tovar rozbaliť z prepravného obalu (obálka, krabica, ...) a skontrolovať, či je tovar nepoškodený. Zákazník má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s kuriérom resp. pracovníkom slovenskej pošty protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a tovar nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku Prevádzkovateľa. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť u Prevádzkovateľa. Pri uplatnení práva na opravu doruči zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list.

V prípade, ak reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením tovaru, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením tovaru, nevhodným ošetrovaním výrobku, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do tovaru inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Zákazník svoje právo reklamácie tovaru uplatňuje písomne e-mailom na adrese reklamaciaXYXfilmovyYXYsk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k reklamácii tovaru.
 

8. Neprevzaté dobierky


V prípade neprevzatia dobierkovej zásielky zákazníkom si www.filmovy.sk vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zmluvnú pokutu vo výške 100% z hodnoty zásielky min. však vo výške 15 €. Na túto čiastku bude zákazníkovi vystavená faktúra a zaslaná na jeho adresu. Faktúru je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 14 dní. V prípade neuhradenia faktúry sa môže Prevádzkovateľ domáhať svojho práva súdnou cestou.

Ak si zákazník bude priať opäť poslať tú istú neprevzatú zásielku, www.filmovy.sk bude od Zákazníka požadovať platbu vopred na na účet, kde si www.filmovy.sk pripočíta aj náklady spojené s vrátenou zásielkou a opätovným zaslaním zásielky. V tomto prípade bude vyššie uvedená zmluvná pokuta odpustená a následne zrušená.

Ak si zákazník z nejakého dôvodu zásielku na pošte nemôže prebrať (choroba, odcestovanie...) je potrebné o tejto skutočnosti bezokladne informovať na infoXYXfilmovyYXYsk, dodacie podmienky budú v tom prípade dohodnuté individuálne.

Po každom odoslaní zásielky, obdrží zákazník do mailu informáciu o expedovaní, ktorá obsahuje aj číslo balíka. Ak zákazník neobdrží oznámenie od Slovenskej pošty, že mu prišiel balík, s číslom balíka sa musí ísť informovať na poštu, ktorá je povinná mu podľa čísla zásielky balík vyhľadať a vydať.
 

9. Alternatívny spôsob riešenia sporov


Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu infoXYXfilmovyYXYsk.

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.


Tieto Obchodné podmienky spoločnosti Web Site Design s.r.o., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17637/B, so sídlom: Sibírska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 35 749 890, IČ: 2020230509, IČ DPH: SK2020230509 vstupujú do platnosti 01. 05. 2016.


Tučný obchod s dobrými filmami™

Knižné a hudobné novinky z Knižný.sk a Hudobný.sk
 


Heureka.sk - overené zákazníkmiPricemania.skNajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.superdeal.skMožnosti platbyFilmovy.sk - mobilná aplikácia AndroidFilmovy.sk - mobilná aplikácia iOS
Môj účet
Prihlásiť sa cez Facebook Prihlásenie Nová registrácia
Prepnúť na mobilnú verziu stránky